Counseling

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

 

COUNSELING

Omschrijving

Een vorm van persoonlijke begeleiding waarin de betreffende medewerker ondersteuning geboden wordt in het verwerken van schokkende gebeurtenissen, het verkrijgen van helderheid bij het maken van keuzes of bij het aangaan van een veranderingsproces. In de meeste gevallen zal de aanleiding gelegen zijn binnen de werksituatie, maar deze kan ook gelegen zijn in de kombinatie van werk en privé.

Doelgroepen

  • medewerkers die door een plotselinge gebeurtenis, danwel door een opeenstapeling van gebeurtenissen zodanig overspoeld worden door eigen gevoelens, dat zij (tijdelijk) niet in staat zijn optimaal te funktioneren binnen hun werksituatie
  • medewerkers die voor een belangrijke verandering of keuze in hun werksituatie staan en (tijdelijk) niet in staat zijn deze keuze of verandering zelfstandig te maken.

Doelen

  • de medewerkers gelegenheid bieden voor het delen van ervaringen en gevoelens;
  • de medewerkers in staat stellen schokkende gebeurtenissen te verwerken;
  • de medewerker helderheid te laten verkrijgen in eigen gevoelens en gedachten;
  • de medewerker in staat te stellen tot het maken van de voor hem/haar juiste keuze;
  • de medewerker in staat te stellen de voor hem/haar nodige verandering aan te gaan;
  • de medewerker - indien gewenst - zicht bieden op verdere mogelijkheden voor adequate hulpverlening.

Opzet

Na een intake-gesprek met de opdrachtgever en met de betreffende medewerker(s) wordt in onderling overleg een voorlopig counselingstrajekt afgesproken (doel, omvang en frekwentie).

Tevens worden afspraken gemaakt m.b.t. de rapportage vanuit de begeleider aan de organisatie.

Aan het eind van het geplande trajekt vindt een evaluatie plaats op basis waarvan in onderling overleg besloten wordt tot afronding of kontinuering van de counseling, danwel tot doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening.

In geval van kontinuering worden opnieuw afspraken gemaakt m.b.t. omvang en frekwentie.

De counseling kan zowel individueel als in groepen verzorgd worden. Tevens bestaat de mogelijkheid dat medewerkers op individuele basis deelnemen aan groepen die voor dit doel georganiseerd worden.