Supervisie

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

 

SUPERVISIE

Omschrijving

Een vorm van begeleiding die er vooral op gericht is de betreffende medewerker meer zicht te bieden op de wijze waarop hij/zij als persoon invulling geeft/ kan geven aan zijn/haar funktie.

Doelgroep

Medewerkers die door onvoldoende zicht op eigen kwaliteiten, waarden, normen en vooronderstellingen hun funktie niet naar volledige tevedenheid uitoefenen.

Doelen

  • de medewerker heeft meer zicht op eigen kwaliteiten, waarden, normen en vooronderstellingen
  • de medewerker is in staat op een kreatieve wijze om te gaan met de verschillende aspekten van de eigen persoonlijkheid opdat zowel hij zelf als de organisatie tevreden is met zijn funktioneren

Opzet

Uitgaande van de funktie (positie, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden) en de wijze waarop de medewerker hier een invulling aangeeft, wordt in eerste instantie in onderling overleg met de opdrachtgever een supervisie-vraag en supervisie-doel vastgesteld.

Vervolgens wordt in een gesprek met de medewerker zijn/haar visie op de supervisie-vraag en het doel verkend.

Indien overeenstemming bestaat omtrent vraag en doel worden in onderling overleg afspraken gemaakt omtrent omvang en frekwentie van de supervisie. Tevens worden afspraken gemaakt m.b.t. rapportage vanuit de supervisor aan de opdrachtgever.

Met de betreffende medewerker worden vervolgens de supervisie-vraag en het doel nader geëxpliciteerd.

Aan het eind van het afgesproken trajekt vindt een evaluatie plaats met in ieder geval de betreffende medewerker en de opdrachtgever.

Afhankelijk van de uitkomst wordt in onderling overleg besloten tot stopzetting of kontinuering van de supervisie. In het laatste geval worden opnieuw afspraken gemaakt m.b.t. omvang, frekwentie en rapportage.

De supervisie kan zowel op individuele basis als in kleine groepen (max. 4 personen) plaatsvinden. Tevens kan supervisie plaatsvinden als een vervolgtrajekt op een intensieve training om daarmee een gerichte ondersteuning te bieden aan de implementatie van het geleerde in de praktijk.