Agressie

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

  

OMGAAN MET SPANNING EN AGRESSIE

Doelgroep

Medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen die vanuit hun funktie te maken hebben met bewoners die spanning oproepen en/of agressief gedrag vertonen.

Doel

  • bewustwording van de eigen houding, reakties (denken/voelen) en gedrag in relatie tot bewoners die spanning oproepen en/of agressief gedrag vertonen;
  • inzicht in de achtergronden van spanningen, konflikten en agressief gedrag;
  • inzicht in de wijze waarop eigen gedrag (lichaamstaal) spanningen, konflikten of agressief gedrag bij de ander kan versterken of zelfs oproepen;
  • in staat zijn het eigen gedrag adequaat af te stemmen op zich aandienende situaties.
 

Opzet

De training omvat vier bijeenkomsten van elk 3 uur, die zowel in de vorm van vier losse dagdelen als in de vorm van een tweedaagse verzorgd kunnen worden.

Binnen de training ligt het accent op het aanleren en in-oefenen van nieuw gedrag. Om die reden zal gewerkt worden met rollenspellen, waarbij een acteur verschillende personen neerzet en de deelnemers uitgenodigd worden te experimenteren en oefenen met nieuw gedrag.
Bij de rollenspellen kan gebruik gemaakt worden van video-apparatuur om het leereffekt te vergroten.

Het aantal deelnemers per groep bedraagt maximaal 15 personen.

Inhoud

Dagdeel 1: Spanning en agressie, een eerste verkenning

Na een korte kennismaking worden de verwachtingen, beelden en ervaringen van de deelnemers m.b.t. het omgaan met spanning en agresie geïnventariseerd.
Vervolgens wordt enige achtergrondinformatie over agressie geboden, waarbij met name ingegaan wordt op de rol van lichaamstaal in het omgaan met agressie.
Aan de hand van casuïstiek wordt de informatie gekoppeld aan de praktische ervaringen van de deelnemers.

Dagdeel 2: De invloed van eigen gedrag op het gedrag van anderen

De eigen ervaringen van de deelnemers met spanningen en agressie binnen de werksituatie (eigen casuïstiek) worden met behulp van een acteur nagespeeld en vervolgens - mede a.h.v.  video- opname - geanalyseerd op het gedrag en m.n. de lichaamstaal van de deelnemer.
Met de deelnemers wordt nagegaan van waaruit hun gedrag voortkomt (vooronderstellingen, gedachten, gevoelens, ingesleten reaktie-patronen e.d.).

Dagdeel 3: Effektief omgaan met agressie

Aan de hand van rollenspellen met behulp van de acteur worden de praktijksituaties verder uitgewerkt, waarbij nu het accent verlegd wordt naar het inoefenen van meer effektief gedrag van de deelnemers.
Hierbij wordt met name ook aandacht besteed aan de vraag: hoe kun je eigen vooronderstellingen, gedachten, gevoelens en reaktie-patronen leren herkennen èn leren hanteren bij jezelf.

Dagdeel 4: Afsluiting en vertaling naar de eigen situatie

Tijdens dit dagdeel wordt aandacht besteed aan het thema 'kollegialiteit en samenwerking' in relatie tot het omgaan met spanningen en agressief gedrag, waarbij vragen aan de orde komen als:

  • hoe om te gaan met traumatische ervaringen
  • hoe maak je eigen ervaringen bespreekbaar
  • hoe kun je elkaar steun bieden
  • wanner is professionele begeleiding op z'n plaats
  • hoe kun je kritisch, wakker blijven naar zowel jezelf als naar je kollega's
  • hoe kun je omgaan met vooroordelen en ingesleten reaktie-patronen binnen het team