E.V.V.

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

 

EERST VERANTWOORDELIJK VERZORGENDE

Doelgroep

Verzorgenden van zorgcentra die de functie van EVV-er verzorgen, dan wel in de nabije toekomst gaan verzorgen.

Doel

De (aankomend) EVV-ers ondersteunen in het optimaal uitoefenen van hun functie, hetgeen o.a. inhoudt:

 • inzicht hebben in de functie en taken van de EVV-er
 • in staat zijn de zorg voor een toegewezen bewoner te organiseren en co÷rdineren
 • in staat zijn (met anderen) een zorgplan op te stellen voor de toegewezen bewoners
 • in staat zijn afspraken te maken met de bewoner, diens familie en andere zorgverleners
 • in staat zijn een constructieve bijdrage te leveren aan de bewonersbesprekingen
 • in staat zijn verslaglegging te verzorgen van de besprekingen
 • in staat zijn gesprekken te voeren met bewoners, familie en andere zorgverleners

 

Opzet

De training bestaat uit zes dagdelen van elk ca. 22 uur en zal een combinatie inhouden van informatie verstrekken (inzicht) en oefenen van rond casu´stiek (houding en vaardigheden)

Indien gewenst kan een actrice ingezet worden tijdens bijeenkomsten, waarin het praktisch oefenen in gespreksvaardigheid centraal staat.

 

Inhoud

Dagdeel 1
Functie en taken van EVV-er

Doel
Inzicht hebben in de specifieke functie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een EVV-er.

Inhoud
Aan de hand van de functie-beschrijving m.b.t. de EVV-ers en aan de hand van hun eigen ervaringen wordt met de deelnemers besproken welke verwachtingen er vanuit de organisatie zijn en welke beelden de EVV-ers zelf hebben ten aanzien van hun functie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Vervolgens wordt een eerste aanzet gegeven tot het bespreken van het methodisch werken als basis voor de zorg, het zorgplan en de bewonersbesprekingen.

Dagdeel 2
Methodisch werken

Doel
Inzicht in het belang van methodisch te werk gaan en helderheid omtrent de verschillende stappen binnen het methodisch proces.

Inhoud
Mogelijk is men reeds bekend met het methodisch werken.

In relatie tot de functie en taken van het EVV-er zijn, worden de verschillende stappen van het proces nog eens doorgenomen en aan de hand van casu´stiek uitgewerkt.
Met name wordt hierbij ook aandacht besteed aan de plaats van het zorgdossier binnen dit proces.
Daarnaast wordt vooral ook aandacht besteed aan het maken van heldere afspraken. (b.v. aan de hand van SMART).

Dagdeel 3
De bewonersbespreking

Doel
Inzicht in de verschillende fasen m.b.t. een bewonersbespreking en inzicht en vaardigheid m.b.t. de eigen rol hier binnen als EVV-er.

Inhoud
In aansluiting op het vorige dagdeel wordt tijdens deze bijeenkomst gekeken naar plaats en inhoud van de bewonersbespreking.

Hierbij komen de volgende punten aan de orde:

 • voorbereiding (samenvattende rapportage)

 • uitnodigingen (wie, waar en wanneer)

 • uitvoering (o.a. gesprekstechniek)

 • afspraken maken

 • verslaglegging

 • terugkoppeling.

Een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst is de gesprekstechnische kant van de bespreking.

Daarbij komen de volgende aandachtspunten aan de orde:

 • openen en agenda bepalen

 • gespreksleiding (mandaat verwerven en behouden)

 • ruimte geven vs. tijdsbewaking (structureren)

 • van smal naar breed (verkennen) en terug naar smal (besluitvorming)

 •  afronden

Dagdeel 4 + 5
Gesprekken met bewoners en familie *)
 

Doel
Inzicht en vaardigheid in het voeren van gesprekken met bewoners en familie en in de mogelijke aspecten die daarbij een rol kunnen spelen.  

Inhoud
Tijdens deze twee bijeenkomsten staan we nadrukkelijk stil bij het voeren van gesprekken met bewoners en familie, waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende soorten gesprekken die kunnen voorkomen in de praktijk en de aandachtspunten daarbij:

 • informatief gesprek

 • helderheid

 • toetsen of informatie is overgekomen

 • soorten van informatie-verstrekking

 • slechtnieuws-gesprek

 • wijzen van meedelen van slecht nieuws

 • mogelijke reacties van de ontvanger

 • mogelijke valkuilen van de brenger

 • verloop van een slechtnieuws-gesprek

 • aspect tijd en wenselijkheid van vervolg-afspraken

 • opvangen van klachten

 • open kunnen staan voor kritiek

 • een klager is iemand die de moeite neemt om in relatie te blijven

 • klagen als uiting van onverwerkte gevoelens

 • onderscheid feiten / beleving

 • afhandelen van klachten (handelen, bespreekbaar maken of klager doorverwijzen etc.)

 • de >professionele klager= (grenzen en doorverwijzen)

 • begeleidingsgesprek

 • opvangen van emoties

 • mee leven ipv. mee lijden

 • emoties helpen verwoorden

 • gebruik van stilte

 • grenzen (beter doorverwijzen dan doormodderen)

Dagdeel 6
Samenwerken met collega
=s en andere hulpverleners

Doel
Vaardigheid in het communiceren en samenwerken met collega
=s en andere hulpverleners, waaronder huisartsen.

Inhoud
Tijdens deze bijeenkomst staat met name de communicatie en samenwerking met collega
=s en andere hulpverleners centraal.

Daarbij wordt zowel ingegaan op de gesprekstechnische kant als op het belang van heldere afspraken maken, het opvolgen van afspraken en het aanspreken van collega's.

Tevens wordt hierbij ingegaan op het omgaan met verschillen in visie, verschillen van inzicht, verschillen in werkwijze, verschillen in status, omgaan met macht en de wenselijkheid of noodzaak van het hulpvragen bij of  inschakelen van anderen, zoals teamleider, hoofd verzorging of directie.